Joy Dommer – January 1 - Penn Place

Pat Swaim – January 2 – Sylvan Woods

Ken Steffen - January 14 – Sylvan Woods

 Pat Kelley - January 17 – Sylvan Woods

Robert Anderson - January 24 – Sylvan Woods